Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J.P. Partner Adam Piasecki woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. iławski, Starzykowo 13, 14-202 Iława

W razie potrzeby uzyskania przez Państwa informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres: a.piasecki@jppartner.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w postaci:

- zawarcia i realizacji umowy;

- sprzedaży produktów i usług oferowanych przez J.P. Partner Adam Piasecki,

- dochodzenia roszczeń;

- dokumentacji transakcji sprzedaży i jej archiwizacji dla celów podatkowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotowi prowadzącemu księgowość dla J.P. Partner Adam Piasecki, podmiotom lub organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, firmom transportowym, kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa zamówione towary i przesyłki, kancelariom prawnym, którym J.P. Partner Adam Piasecki zleci prowadzenie postępowania w sprawach dochodzenia roszczeń

Państwa  dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od celu, w jakim dane będą przetwarzane. Okres, przez Który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez J.P. Partner Adam Piasecki jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa do przetwarzania danych przez określony czas, okres współpracy z firmą J.P. Partner Adam Piasecki, okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, okres na jaki została udzielona zgoda.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez J.P. Partner Adam Piasecki Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych Administratorowi i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w  celach wskazanych ust. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej, jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu.

Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.